Faglig og politisk arbeid

Diabetessykepleiere i alle kommuner

Faggruppen jobber inn mot politisk ledelse i kommunene og KS angående å få på plass diabetessykepleiere i alle kommuner/interkommunalt samarbeid. Vi tenker diabetessykepleiere har sin selvfølgelige plass i primærhelseteam i kommunene, og også i størst mulig grad inn på legesentra i 1.linje. Vi er også pådrivere for at kommunene skal gi støtte til å ta videreutdanning i diabetes, master i klinisk sykepleie og annen kompetanseutvikling innen diabetes.

Øke medlemmenes kompetanse i diabetessykepleie ved å

  • arrangere sykepleiesymposium hvert annet år.
  • arrangere lokale temamøter.
  • oppfordre medlemmer til å delta i forskning og presentere ny kunnskap ved lokale, nasjonale og internasjonale konferanser og tidsskrifter.
  • delta i ulike internasjonale nettverk.
  • stimulere medlemmer til å publisere nyere kunnskap og aktiviteter innen fagområdet på denne nettsiden og på Facebooksiden vår.

Refusjonsordning via Helfo

Som diabetessykepleier har man pr. i dag ikke mulighet til å utløse selvstendig takst i 1. linjetjenesten. Dette er et tilbakevendende tema i fagstyret, som vi ikke har tenkt å slippe med det første. 
Med jobben en diabetessykepleier kan gjøre, og mulighetene for å kunne nå våre overordnede mål for tjenesten, tenker vi dette er et satsingsområde vi tar med oss i videre arbeid opp mot politikerne.