Om faggruppen

Diabetessykepleier og medlem Siv Janne Kummernes ved Ullevål sykehus i Oslo
Diabetessykepleier og medlem Siv Janne Kummernes ved Ullevål sykehus i Oslo

Om oss

Faggruppen for Diabetessykepleiere er i tillegg en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling. Arbeidet er viktig for fagets identitet, og bidrar dessuten til anvendelse og formidling av forskning og erfaring.

Våre overordnede mål er å

  • bidra til tverrfaglig samarbeid for å sikre kompetanse i alle ledd, samt like opplæringsmuligheter uavhengig av geografi
  • videreutvikle veilednings- og opplæringsmetoder for personer med diabetes og deres pårørende, sykepleiere, studenter og annet helsepersonell
  • påvirke til faglig kompetanseheving ved videre- og etterutdanning.
  • stimulere til sykepleiefaglig forskning og prosjektarbeid

Saker vi jobber med

  • Rekruttering av nye medlemmer, synliggjøre faggruppa, større satsning på fylkesgruppene
  • Vi er i dialog med utdanningsinstitusjonene (universitet og høyskoler med studier fra 15 studiepoeng til mastergrad for diabetessykepleiere) for tettere samarbeide. Blant annet skal vi ut å informere om faggruppa på utdanningsinstitusjonene i løpet av vårhalvåret.
  • Økonomisatsing, tiltak for å bedre denne slik at vi kan tilby mer stipender til medlemmene for å delta på diabetesrelaterte. kurs/studiebesøk/konferanser/kongresser.
  • Tilstreber å være et inkluderende og synlig styre, der terskelen for kontakte med oss skal være lav.

Faggruppens historikk

Faggruppen for diabetessykepleiere ble startet i 1984, og het den gang ISID (Interessegruppe for sykepleiere innen diabetes). Ni år etter dette, ble vi endel av NSF (Norsk Sykepleierforbund), og het så NSF/ISID. I 2004, byttet faggruppen navn til dagens NSF/FFD (Faggruppen for diabetessykepleiere)

Birgit Martinsen var på 1980-tallet avdelingsleder ved en stor indremedisinsk avdeling på Sykehuset i Østfold, og var en sentral person i å bygge opp diabetessykepleierfaget i Norge, heiet frem av en lege!

Du kan lese den flotte artikkelen om Martinsen i bladet Sykepleiens temanummer om diabetes, 02/22

Innspill til innhold?

Send en epost til eli.roed.jensen@gmail.com dersom du har fagstoff, artikler, nyheter, kurs- og konferanser, eller annet du tenker bør ut på vår hjemmeside. Artikler bør være linket til ei nettside der de er publisert, eller sendes i PDF-format. Legg gjerne ved en kort innledende omtale til artikkelen.